Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Δοξασίες: ΣΚΟΤΙΝΑ-«ιλιάτσια» (β)

 

 

Το αντρόγυνο: Ιωάννης Δάμπλιας του Αθανασίου (Γιαννούλς) και Όλγα Γερομιχαλού του Ιωάννη (αδερφή "τ΄ Νικουλή".

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (συνέχεια από προηγούμενο)

6. Εις πάσαν λογής ρευματικόν:

Γέμπσε ένα τσοκάλι φύλλα από διόκιαμον, βράζε το καλά να μην ξεθυμάνει και σκάψε σιγά εις την πόρτα ή άλλον τόπον, οπού να περνά πολύς λαός και χώσε το εις την γην να πατήσει από πάνω και ας κάμει εκεί από τον Μάιον μήνα έως τον Αύγουστον όλον. Τότε το εβγάλεις και ευρίσκεις τα φύλλα απάνω και λάδι το κάτω, το οποίον φύλαξε εις αγγείον υάλινον. Και αυτό θεραπεύει πάσαν λογής ασθένειαν του ρευματικού και εις τους πόδας και εις τας χείρας και γόνατα. Μόνον φυλάγου να μην εγγίζει αυτό το λάδι εις γερόν τόπον, ούτε την κεφαλήν ή άλλο μέρος λεπτόν και δίδει πολλήν βλάβην. Διατί είναι και πολλά αψύ και περνά την σάρκα κι αν θέλεις να το δοκιμάσεις στάξε μιαν ρανίδα εις την παλάμην σου να ιδείς πώς περνά το άλλο μέρος.

7. Το έντερον του παιδός:

Όταν βγαίνει του παιδός το έντερον του αφιδρόνος,  τρίψε άλας ψιλόν ή άλευρον και όταν έβγει ο κολόντερος βάνε το από τούτο το άλας. Και όταν το κάμεις πεντέξι φορές θεραπεύεται.

8. 'Οστις έχει τσάκισμα.

Όστις έχει τσάκισμα και δεν ημπορεί να κοτορίσει, ας βάλει τον Μάιον μήνα ένα λαγόν ζωντανόν εις τον φούρνον να ξηρανθεί τόσον, έως να ημπορεί να το κάμει σκόνην, την οποίαν ας πίνει ταχύ και βράδυ.

9. Αποθαμένον βρέφος.

Εάν είναι αποθαμένον το βρέφος εις την κοιλίαν της μάνας του, στούμπσε δέκα φύλλα της δάφνης τριφερά. Να τα πίει αυτά η μάνα με ζεστό νερό. Και πρασόφυλλα βάνε εις την κοιλίαν ζεστά και πρασόσπορον βραζμένον να πίει και γεννά πάραυτα.

10. 'Οταν λύει ανδρόγυνο.

'Επαρε χολήν του κοράκου και μελιτζοβόλαδο, ίσια και τα δύο και ας αλειφθεί ο άνδρας εις όλον του το κορμί και ας γράψει το τροπάριον ετούτο της Παντηκοστής "λύει τα δεσμά και δροσίζει την φλόγα" και τα εξής. Το τροπάρι ετούτο να το βαστά απάνω του. Και τότε ας πέσει με την γυναίκα του και λύει η μαντεία. Το άνωθεν λάδι ας το αγοράσει από τα εργαστήρια.

----------

Σημείωση: Ο Ιω. Δάμπλιας ήταν λάτρης της μουσικής. Το βιολί ήταν γι αυτόν η καλύτερη συντροφιά. Αγαπούσε, φαίνεται, και την εκκλησιαστική μουσική. Γνώριζε πολλά τροπάρια απέξω, παρόλο που δεν ήταν ψάλτης. Ο στίχος "λύει τα δεσμά και δροσίζει την φλόγα" βρίσκεται στις Καταβασίες της Πεντηκοστής: "Θείω καλυφθείς ο βραδύγλωσσος γνόφω").

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου